Регламент

 

Регламент роботи виконавчих органів Очаківської міської ради

Розділ І. Загальні положення

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчими органами Очаківської міської ради (далі - виконавчі органи міської ради) є її виконавчий комітет (далі - виконком), відділи, управління та інші, створювані радою виконавчі органи, через які здійснюється місцеве самоврядування у місті і забезпечується:
- виконання положень Конституції України і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Миколаївської обласної державної адміністрації, актів інших органів виконавчої влади, рішень Очаківської міської ради, рішень виконкому Очаківської міської ради, розпоряджень міського голови та інших нормативних актів;
- законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, права кожного на доступ до публічної інформації;
- виконання державних, реалізація регіональних, розробка та реалізація місцевих програм соціально-економічного розвитку, цільових програм з інших питань;
- підготовка, виконання міського бюджету та звітність щодо його реалізації;
- взаємодія з іншими органами місцевого самоврядування, реалізація делегованих повноважень органів виконавчої влади вищого рівня і міської ради.
Регламент роботи виконавчих органів Очаківської міської ради (далі - Регламент) визначає організаційно-процедурні питання діяльності виконкому та виконавчих органів міської ради.
1.1. Виконавчий комітет є виконавчим органом місцевої ради і утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету міської ради.
1.2. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади підконтрольний Миколаївській обласній державній адміністрації.
1.3. Виконавчий комітет міської ради очолює міський голова.
1.4.Виконавчий комітет є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України в Очаківському районі Миколаївської області.
1.5. Міською радою у межах затверджених нею структури та штатів можуть утворюватись
управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради для здійснення повноважень, що належать
до відання виконавчих органів міської ради.
1.6. Управління, відділи та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядковані виконавчому комітету та міському голові.
1.7. Порядок діяльності виконавчого комітету міської ради, управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положеннями про управління, відділи, інші виконавчі органи, що затверджуються Очаківською міською радою.
1.8. Регламент виконкому Очаківської міської ради /далі Регламент/ є нормативно-правовим актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який визначає механізм організації взаємодії виконавчого комітету міської ради, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради стосовно реалізації повноважень, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради.
1.9. Розгляд питань, що належать до компетенції виконкому міської ради проводиться міським головою, заступниками міського голови, секретарем виконавчого комітету міської ради /відповідно до розподілу функціональних обов'язків/, керівниками управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств та служб міста.
1.10. Регламент передбачає механізм здійснення таких напрямів діяльності виконавчого комітету
міської ради, управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради:
1.10.1. Розділ І. Загальні положення.
1.10.2. Розділ II. Порядок утворення виконавчого комітету міської ради, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради.
1.10.3. Розділ III. Заступники міського голови, секретар виконавчого комітету міської ради.
1.10.4. Розділ IV. Організація роботи виконавчого комітету міської ради.
1.10.5. Розділ V. Акти органів та посадових осіб.
1.10.6. Розділ VI. Порядок підготовки, розгляду та видачі рішень виконавчого комітету та
розпоряджень міського голови.
1.10.7. Розділ VII. Правове забезпечення підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови
1.10.8. Розділ VIII. Порядок підготовки та прийняття виконавчим комітетом регуляторних актів
1.10.9. Розділ IX. Порядок підготовки та проведення нарад.

1.10.10. Розділ X. Планування роботи.
1.10.11. Розділ XI. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням.
1.10.12. Розділ XII. Кадрова робота.
1.10.13. Розділ XIII. Організація прийому громадян, розгляд звернень громадян.
1.10.14. Розділ XIV. Порядок використання фірмових бланків.
1.10.15. Розділ XV. Взаємовідносини виконавчого комітету міської ради з органами державної виконавчої влади вищого рівня, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, об»єднаннями громадян і політичними партіями.
1. 10.16. Розділ XVI. Взаємодія з громадськістю.

1.11. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін і доповнень здійснюється рішенням
виконкому міської ради за поданням міського голови, заступників міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, секретаря виконкому.
1.12. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на засідання виконавчого комітету
міської ради та діє до прийняття нового.
1.13. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту.
1.14. Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для виконавчого комітету, управлінь, відділів та виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств та служб міста. Не виконання вимог цього Регламенту без поважних причин є підставою для накладення дисциплінарного стягнення відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю.

Розділ. II Порядок утворення виконавчого комітету міської ради, управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради


2.1. Виконавчий комітет утворюється на сесії міської ради нового скликання.
2.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою за пропозицією міського голови. Персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.
2.3. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі: міського голови, заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету міської ради. Інші члени виконавчого комітету міської ради затверджуються радою за пропозицією міського голови з числа керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій міста та інших осіб. За посадою до виконавчого комітету входить секретар міської ради.
2.4. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради
2.5. Внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради здійснюється рішенням міської ради за пропозицією міського голови.
2.6. Рішення міської ради про утворення виконавчого комітету міської ради, його кількісний та персональний склад, внесення змін до його складу приймаються відкритим голосуванням.
2.7. Міська рада за пропозицією міського голови не може прийняти рішення про розпуск
виконавчого комітету міської ради.
2.8. До складу виконавчих органів міської ради входять апарат Очаківської міської ради та її виконавчого комітету, управління, відділи, інші органи, які утворюються, реорганізуються та ліквідуються міською радою.
Структура виконавчих органів Очаківської міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

Розділ IІI. Заступники міського голови, секретар виконавчого комітету міської ради

3.1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування заступників міського голови та секретаря виконавчого комітету міської ради здійснюється шляхом затвердження на сесії міської ради за поданням міського голови. Кількість заступників міського голови визначається сесією міської ради при затвердженні структури виконавчих органів ради.
3.2.У випадку відсутності міського голови, його обов'язки щодо проведення засідань виконкому у відповідності до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» покладаються на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ( згідно до розподілу функціональних обов'язків між міським головою та його заступниками).
3.3. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження міського голови здійснюється секретарем міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до ч 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3.4. У разі тимчасової відсутності заступника міського голови його обов'язки виконує один із заступників міського голови (відповідно до розподілу функціональних обов'язків між міським головою та його заступниками).
3.5. У разі тимчасової відсутності секретаря виконавчого комітету міської ради його обов'язки виконує один із заступників міського голови (відповідно до розподілу функціональних обов'язків між міським головою та його заступниками).
.3.6. Заступники міського голови, секретар виконавчого комітету міської ради здійснюють керівництво у визначених міським головою сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради, а також підприємств, установ і організацій комунальної власності, забезпечують виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету міста, забезпечують виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій галузі.
3.7. Функціональні повноваження заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету міської ради визначаються розподілом функціональних обов'язків між міським головою, заступниками міського голови, секретарем виконавчого комітету міської ради, які затверджуються розпорядженням міського голови не пізніше одного місяця з дня утворення виконавчого комітету міської ради. При цьому визначаються:
- питання, що знаходяться в компетенції відповідальної посадової особи;
- управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється посадовою особою.

Розділ IV. Організація роботи виконавчого комітету міської ради

4.1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. Присутні, можуть з дозволу головуючого взяти участь у обговоренні питань, що розглядаються на засіданні виконавчого комітету міської ради.
4.2. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови.
4.3. Для колегіального вирішення питань у межах встановленої компетенції виконавчий комітет міської ради проводить засідання за планом один раз на місяць ( другий вівторок місяця о 10.00 годині). В разі виникнення питань, які потребують невідкладного вирішення проводиться позачергове засідання виконавчого комітету міської ради за розпорядженням міського голови, а у разі його відсутності заступником міського голови.
4.4. Члени виконавчого комітету міської ради повідомляються загальним відділом, організаційної роботи та звернень громадян апарату Очаківської міської ради та її виконавчого комітету про засідання виконавчого комітету та про перелік питань для розгляду не пізніше як за два дня до засідання.
Члени виконавчого комітету зобов'язані брати участь в його засіданнях. Якщо ж такої можливості немає - питання відсутності погоджується з міським головою. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, міський голова вносить пропозиції на розгляд міської ради про внесення змін до персонального складу виконкому.
4.5. Засідання виконавчого комітету міської ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету міської ради.
4.6. Засідання виконавчого комітету міської ради веде міський голова, а у разі його відсутності -заступник міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
4.7. На засіданні виконавчого комітету міської ради можуть бути запрошені посадові особи, які брали участь у розробці проектів рішень виконавчого комітету міської ради, зацікавлені сторони, керівники управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради.
4.8. Список запрошених на засідання виконавчого комітету міської ради формується секретарем виконавчого комітету міської ради на підставі пропозицій посадових осіб, які готували питання на засідання виконавчого комітету, та доповідається міському голові, який приймає рішення з цього питання.
4.9. Реєстрацію членів виконавчого комітету, керівників управлінь, відділів міської ради та
виконавчих органів, запрошених на засідання здійснює загальний відділ, організаційної роботи та
звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету.
4.10.Присутність на засіданні виконавчого комітету міської ради запрошених посадових осіб та заінтересованих осіб забезпечується керівниками, які готують проекти рішень виконкому міської ради та забезпечують ознайомлення запрошених з проектом рішення.
4.11. В засіданнях виконавчого комітету можуть брати участь депутати міської ради, депутати обласної ради, народні депутати України.
4.12. Проект порядку денного на засідання виконавчого комітету міської ради формується секретарем виконавчого комітету міської ради на підставі плану роботи виконавчого комітету, доручень міського голови, пропозицій членів виконавчого комітету, керівників управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, керівників комунальних підприємств та служб міста та доповідається міському голові за 20 днів до проведення засідання.
4.13. На засіданнях виконавчого комітету міської ради розглядаються:
планові питання /з урахуванням плану роботи виконавчого комітету міської ради, що затверджується рішенням виконавчого комітету/ та поточні.
4.14. Пропозиції до порядку денного засідання виконавчого комітету вносяться зазначеними посадовими особами не пізніше як за 22 календарних дні до засідання разом з листом-повідомленням, проектом рішення виконавчого комітету міської ради.
4.15. Проект рішення виконавчого комітету в паперовому та електронному варіанті подається до загального відділу, з питань організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконкому не пізніше ніж за 22 календарних дні до засідання, з метою його оприлюднення на офіційному веб-сайті. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.
4.16. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету вноситься на розгляд виконавчого комітету міським головою і затверджується більшістю голосів членів виконавчого комітету міської ради на початку засідання.
4.17. На засіданні виконавчого комітету міської ради, за пропозиціями головуючого, заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом їх функціональних повноважень, порядок денний засідання виконавчого комітету може бути доповнений проектами рішень, які є невідкладними та потребують термінового вирішення, або їх розгляд на засіданні виконавчого комітету міської ради не потребує додаткового вивчення, при цьому проект рішення, який пропонується включити до порядку денного, повинен відповідати вимогам розділу VI цього Регламенту.
4.18. Виконавчий комітет міської ради:

4.18.1. Розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів міської ради;
4.18.2. Попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, інші проекти рішень, що вноситься на розгляд засідання міської ради;
4.18.3. Координує діяльність виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
4.18.4. Має право змінювати або визнавати такими, що втратили чинність акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.
4.19. Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету міської ради включає у себе:
- довідку, інформацію з основних питань;
- обговорення питання, проекту рішення;
- прийняття рішення.
4.20. Матеріали, які підготовлені на засідання виконавчого комітету з порушенням вимог,
передбачених цим Регламентом, загальним відділом, організаційної роботи та звернень громадян
апарату міської ради та її виконавчого комітету не приймаються до розгляду. Без підготовленого та
завізованого компетентними особами проекту рішення питання на розгляд виконавчого комітету не
виноситься.
4.21. Секретар виконавчого комітету міської ради має право вносити пропозиції міському голові про зняття з розгляду питань, щодо яких вчасно не надано необхідних матеріалів або які не підготовлені належним чином, та про застосування до порушників відповідних заходів дисциплінарного впливу.
4.22. Доповідають на засіданнях виконавчого комітету, як правило керівники управлінь, відділів міської ради та виконавчих органів, керівники підприємств, установ та організацій, керівники комунальних підприємств та служб міста, або особи, які виконують їх обов'язки.
4.23.Для доповідей, інформації на засіданні виконавчого комітету надається 20 хвилин з планових питань, при розгляді поточних та інших питань - 10 хвилин, для співдоповідей - до 5 хвилин, виступів - до 3 хвилин, для довідок, внесення поправок - до 3 хвилин. За підсумками розгляду питань на засіданні приймаються рішення.
4.24. Головуючий на засіданні виконавчого комітету:
- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
- за пропозицією членів виконавчого комітету, вносить зміни до порядку денного засідання виконавчого комітету;
- організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;
- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
- вносить пропозиції про внесення змін до проектів рішень з урахуванням висловлених пропозицій в ході обговорення.
4.25. Члени виконавчого комітету на засіданні мають право:
- вимагати від доповідачів і запрошених роз'яснень щодо питань, які розглядаються;
- брати участь в обговоренні всіх питань;

- пропонувати прийняття проектів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання у зв'язку з необхідністю доопрацювання;
- вносити пропозиції до проекту рішення.
4.26. Запрошенні на засідання мають право (з дозволу головуючого):
- брати участь в обговоренні внесеного питання;
- давати довідки з питань, що розглядаються;
- задавати доповідачу питання.
4.27. Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету міської ради, повинні утримуватися від
публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а
також не коментувати прийнятих рішень чи процесу обговорення.
За вимогою головуючого на засіданні, у разі порушення порядку, винних у цьому присутніх осіб може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.
4.28. Після обговорення, заключного слова доповідача і співдоповідача головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формує зміст питання, яке буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.
4.29. Засідання виконавчого комітету міської ради протоколюється. Ведення і оформлення протоколів засідань виконкому, їх облік та збереження здійснює загальний відділ, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету.
Протокол оформлюється не пізніше ніж у десятиденний термін. Протокол підписується секретарем виконавчого комітету міської ради та міським головою, а у разі його відсутності -заступником міського голови, відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
4.30. Протокол складається коротко, за формою, встановленою в загальних правилах діловодства. Зміст виступів до протоколу не вноситься, зазначаються лише резолютивні моменти.
4.31. Оригінали протоколів, рішень з додатками комплектуються у справи в хронологічному порядку в межах календарного року, засвідчуються гербовою печаткою і зберігаються у загальному відділі, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету впродовж 5 років, після чого передаються до архівного відділу.
4.32. З метою забезпечення прозорості та публічності роботи виконавчого комітету, ведеться аудіо та відеозапис засідань виконкому. Під час засідань у відкритому режимі забезпечується нерозголошення конфіденційних відомостей про особу без її згоди.
4.33. З метою формування бази даних про проведенні засідання виконкому, забезпечення можливості оперативного пошуку документів: рішення виконавчого комітету, їх проекти та додатки у електронному вигляді, аудіо і відеозаписи зберігаються у загальному відділі, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету.

Розділ V. Акти органів та посадових осіб

5.1. Для забезпечення виконання власних та делегованих повноважень, здійснення управлінської діяльності виконавчий комітет міської ради приймає рішення.
5.2. Рішення - нормативно-правовий акт, який приймається в колегіальному порядку з питань компетенції виконавчого комітету, носить нормативний, індивідуальний характер або має загальне значення.
Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, засвідчене гербовою печаткою виконавчого комітету
5.2. Рішення виконавчого комітету міської ради приймаються на його засіданнях відкритим голосуванням й вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини від загального складу виконавчого комітету. Прийняті рішення підписуються міським головою. Рішення може бути прийняте без обговорення, якщо не висловлено зауважень і не заперечують члени виконавчогокомітету.
5.3. Якщо рішення не набирає необхідної кількості голосів, то виконавчий комітет приймає рішення про відмову. Якщо внесений проект рішення не підтримала більшість від загального складу виконкому, на засіданні ставиться на голосування пропозиція «Повернути проект на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених в ході обговорення».
Якщо і ця пропозиція не підтримана більшістю від загального складу виконавчого комітету, виконком приймає рішення про відмову. Проекти рішень, в ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом двох днів після засідання остаточно редагуються виконавцями, візуються й подаються міському голові.
5.4.У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету він може призупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд міської ради.
Проект розпорядження про призупинення дії рішення в цьому випадку та проект рішення міської ради готує відповідальний за підготовку проекту рішення виконкому.
Рішення виконавчого комітету Очаківської міської ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою. У разі невідповідності їх Конституції або законам України вони можуть бути визнані незаконними у судовому порядку.
5.5.У період між засіданнями виконавчого комітету міський голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження з питань діяльності виконавчих органів ради.
5.6. Комісії, консультативні, дорадчі органи, утворені виконавчим комітетом, приймають рішення у формі та порядку, визначених положеннями про ці органи.
5.7. Рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на території міста підприємствами, організаціями, установами та громадянами.
5.8. Керівники управлінь, інших виконавчих органів Очаківської міської ради у межах своєї
компетенції видають накази. Дія наказів розповсюджується на ці виконавчі органи та підпорядковані
їм підприємства та організації.

Розділ VI. Порядок підготовки, розгляду та видачі рішень виконавчого комітету тарозпоряджень міського голови

6.1. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови вносяться заступниками міського голови, секретарем виконавчого комітету міської ради /відповідно до розподілу функціональних обов'язків/, керівниками управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств та служб міста.
6.2. Персональну відповідальність за зміст, рівень підготовки, належне оформлення та своєчасність підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови несуть виконавці, а також керівники управлінь, відділів Очаківської міської ради та виконавчих органів, заступників міського голови та секретаря виконавчого комітету міської ради згідно до розподілу обов'язків. Якщо проект рішення ініційований комунальним підприємством, то він готується безпосередньо керівником цього підприємства (при відсутності керівника в зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням - особою, яка виконує його обов'язки). При розробленні проекту рішення розробник повинен провести його аналіз на предмет наявності невідповідностей чи протиріч з виданими раніше актами з даного питання, а також відповідних положень чинного законодавства
6.3. До проекту рішення додаються: електронна версія проекту, передбачені текстом додатки та всі матеріали, на які є посилання у проекті рішення, перелік організацій, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності - висновки відповідної комісії міської ради чи виконавчого комітету, титульна сторінка, де зазначається перелік документів, що додаються до рішення, скріплений підписом виконавця, або вказується про те, що матеріали залишаються в справах відділу чи управління
6.4. Разом з проектом рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядженням міського голови подається лист - клопотання за підписом керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств та служб, керівників підприємств, організацій та установ міста (а саме установи - ініціатора ) про прийняття такого акту, пояснювальна записка, що містить необхідне обґрунтування і прогнози очікуваних соціально-економічних та інших наслідків реалізації цих актів, або документ, на підставі якого підготовлений проект, довідкові статистичні дані тощо.
До проекту рішення додається аркуш погодження з метою визначення доцільності документа, його обґрунтованості та встановлення відповідності законодавству. Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали й прізвище особи, яка візує документи. Зауваження та пропозиції до проекту рішення викладаються в аркуші погодження або на окремому аркуші, про що в аркуші погодження робиться відповідна відмітка 6.5.Проект рішення виконавчого комітету повинен містити:
- заголовок, у якому зазначається назва питання, з якого приймається рішення
- обґрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень керівництва тощо
);
- точні посилання на норми чинного законодавства, які регулюють порушенні у проекті рішення питання;
- джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення бюджету та цільових фондів (за потребою);
- інформацію щодо виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше;
- всі необхідні візи та погодження;
- коментар (за потребою);
- план організаційних заходів щодо виконання документа (за потребою);
- якщо рішенням затверджується персональний склад комісії чи робочої групи, до складу яких включені депутати міської ради , інші особи, їх кандидатури узгоджуються з ними письмово, з обов'язковим відображенням цієї згоди в нормативному акті словами «за згодою»;
- повністю вказані прізвища, імена, по батькові та посади членів комісії чи робочої групи в алфавітному порядку;
- кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;

- інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання документа;
- аналіз наявності будь-яких невідповідностей та протиріч із виданими раніше розпорядчими документами щодо цього питання і порядок їх вирішення;
- прізвище, ініціали та телефон виконавця.
Тексти проектів рішень, додатків та інших матеріалів до них викладаються державною мовою, повинні бути короткими, суть документу мусить бути викладена чітко й виключати можливість подвійного тлумачення.
В текстах проектів рішень необхідно вказувати повні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви, адреси об'єктів і загальноприйняті абревіатури
6.6.Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки. Заголовок проекту рішення викладається лаконічно і складається з одного речення. Якщо у проекті рішення йде мова про декілька питань, заголовок формулюється узагальнено. В констатуючій частині стисло узагальнюються основні положення (позитивні та негативні).
В розпорядчій частині вміщуються конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).
Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів з єдиною нумерацією арабськими цифрами. У разі потреби окремі пункти поділяються на підпункти другого і третього порядку, що нумеруються відповідно до зразків: "3.1, 3.1.1". Сторінки документа також нумеруються
6.7. Якщо проект рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови, що
готується з метою внесення змін або доповнень в раніше прийняті документи, то в ньому наводяться
пункти, в які вносяться доповнення або зміни або ті, які втратили чинність. Якщо проект рішення, що
пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно
повинно містити пункт про визнання попереднього рішення або його частини таким, що втратило
чинність.
Якщо раніше прийняте рішення повинне, в основному, зберегти свій зміст, а треба переглянути лише окремі його положення, заповнити деякі його прогалини або поширити його дію, готується проект рішення про внесення до нього змін та/або доповнень, у якому викладається нова редакція змінених пунктів, зміст самих змін до пунктів або доповнень до рішення. При цьому, якщо такий проект рішення виключає дію раніше прийнятого рішення, яким вже вносилися зміни та/або доповнення до основного рішення, воно визнається таким,що втратило чинність.
Крім того, до нього додається копія рішення або розпорядження, в яке вносяться зміни або доповнення.
У випадку підготовки рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації або інших нормативних актів органів виконавчої влади, до проекту рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови додається відповідний нормативний акт.
6.8. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради із соціально-економічних питань повинні, як
правило , мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв'язанні
відповідних проблем, визначається мета видання рішення або розпорядження.
Запропоновані у проекті заходи повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної рішенням, передбачити виконавців і терміни виконання завдань.
У проектах рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, строк виконання яких перевищує три місяці, зазначаються проміжні строки інформування міського голови про хід виконання рішення виконавчого комітету або розпорядження.
6.9. Проекти рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови обов'язково погоджуються
ініціаторами документів шляхом візування із зазначенням дати підпису зацікавленими управліннями,
відділами міської ради та виконавчих органів ради та у разі потреби - з іншими органами та
організаціями. Зазначені проекти візуються керівниками цих органів і лише у разі їх відсутності -
особами, які їх заміщають.
6.10. Візи погодження розміщуються на зворотній стороні останнього аркуша погодження проекту
рішення, при цьому друкуються посади, прізвища посадових осіб, якими завізовано проект, в такій
послідовності:
- виконавець проекту рішення;
- керівники інших виконавчих органів, якщо рішення стосується їх діяльності;
- заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
- начальник юридичного відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету;
- секретар виконавчого комітету Очаківської міської ради;
- начальник загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету.
Прийняття матеріалів на планові засідання виконкому здійснюється загальним відділом, організаційної роботи та звернень громадян апарату Очаківської міської ради до 16-00 години за три робочих дні до проведення засідання виконавчого комітету (після доопрацювання).
6.11. Проекти рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови пов'язані з бюджетним
фінансуванням обов'язково погоджуються з начальником фінансового управління міської ради.
6.12.Кожний відповідальний працівник, який візує проект рішення виконавчого комітету чи
розпорядження міського голови, може працювати з даним проектом за потребою, але не більше двох
днів ( крім юридичного відділу).
6.13. За наявності розбіжностей щодо проекту рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови керівник органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх узгодження із зацікавленими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятого рішення.
У разі, коли такого рішення не знайдено, проект візується посадовою особою, яка має зауваження, із припискою «із зауваженням», а самі зауваження викладаються письмово на окремому аркуші. Оригінали зауважень обов'язково додаються до проекту рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови.
Неврегульовані розбіжності щодо проекту рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови розглядає заступник міського голови відповідно до розподілу обов'язків, який вносить на розгляд виконавчого комітету чи міського голови пропозиції щодо усунення розбіжностей.
6.14. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови у необхідних
випадках повинні містити пункт щодо посадових осіб, на яких покладається контроль за їх
виконанням.
Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету, розпоряджень міського голови здійснюється міським головою особисто, заступниками міського голови, секретарем виконавчого комітету міської ради.
Організація контролю за виконанням рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови покладається на відділ контролю та кадрової роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету.
6.15. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови подані із
порушенням вимог цього Регламенту, підлягають поверненню посадовим особам, які їх винесли.
Питання, з яких погоджені проекти рішень не надані у встановлений термін, вважаються непідготовленими і на розгляд виконкому не вносяться. Як виняток, за узгодженням з міським головою, заступниками міського голови проект рішення може бути внесений на розгляд виконкому і за наявності заперечень з боку зацікавлених підприємств, установ, організацій, виконавчих органів міської ради. В цьому випадку розгляд проекту рішення проводиться за участю керівників, що мають зауваження до проекту, з наданням відповідних пропозицій
6.16. Доопрацювання рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови у разі
висловлення зауважень на засіданні виконавчого комітету чи особисто міським головою
організовується секретарем виконавчого комітету міської ради та здійснюється заступниками
міського голови, керівниками органів, які вносили цей документ до розгляду.
Термін доопрацювання проекту рішення виконавчого комітету складає 3 дні, розпорядження міського голови - встановлюється міським головою.
Міський голова не пізніше як за два дні до засідання, знайомиться з матеріалами основних питань, які розглядатимуться на засіданні виконавчого комітету.
6.17. Якщо під час розгляду проекту рішення виконавчого комітету міської ради, доопрацювання проекту розпорядження міського голови вони зазнали докорінних змін, то вони мають бути повторно узгоджені у порядку, передбаченому пунктами 6.8. - 6.10. цього розділу.
6.18. У разі необхідності виконавчий комітет у межах своїх повноважень вносить зміни, доповнення до рішень, або визнає їх такими що втратили чинність. У випадку необхідності внесення значної кількості змін до рішення, що ускладнює його прочитання, рішення виконавчого комітету викладається у новій редакції. До таких рішень готується пояснювальна записка.
6.19. Прийняті рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови підписує міський голова, у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови. Додатки до рішень підписує секретар виконавчого комітету міської ради та керівник підрозділу, відповідальний за підготовку рішення., розпорядження. У разі їх відсутності підписує той, хто виконує обов'язки (обов'язково зазначається посада особи, яка підписала документ, прізвище та ініціали).
6.20. Підписані проекти рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови надходять у загальний відділ, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету, а розпорядження щодо кадрових питань - у відділ контролю та кадрової роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету.
6.21. Рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови реєструються в журналах реєстрації, їм присвоюється номер.
Датою рішень виконавчого комітету міської ради є дата засідання виконавчого комітету, якщо інше не зазначено у рішенні, датою розпорядження міського голови - дата його підписання.
Рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови (крім внутрішньо розпорядчих) оприлюднюються на офіційному веб-сайті не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення, за винятком інформації, яка містить персональні дані громадян.
6.22. До прийнятого рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови
відповідальна особа готує розсилку. В ньому зазначається перелік установ, організацій та
підприємств , посадових осіб, яким необхідно направити цей документ.
За повноту і правильність складання розсилки відповідає виконавець, який готував документ.
6.23. Рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови надсилаються загальним відділом, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету у п'ятиденний термін після підписання посадовим особам, виконавчим органам ради, установам і організаціям згідно з графіком розсилання.
6.24. Управління з питань житлово - комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради, служба у справах дітей Очаківської міської ради отримують примірники рішень безпосередньо в загальному відділі, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету.
6.25. Копії рішень виконавчого комітету міської ради , розпоряджень міського голови та додані до них документи надаються лише за умови письмового звернення з обґрунтуванням (громадян, установ, організацій, депутатів Верховної Ради України, їх помічників консультантів, депутатів обласної ради, депутатів міської ради) після узгодження з міським головою (візування).
6.26. Питання підготовки, розгляду та прийняття рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, регулюється також інструкцією з діловодства у міській раді та її органах, що затверджується рішенням виконавчого комітету.
6.27. Діловодство у виконавчому комітеті міської ради ведеться державною мовою.
6.28. Рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови , які стосуються життя громади міста, загальний відділ, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету здійснює їх оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Очаківської міської ради.

Розділ VII. Правове забезпечення підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови

7.1. Всі проекти рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови підлягають впродовж не пізніше , ніж за 2 дня перед включенням їх до порядку денного спеціальному редагуванню та обов'язковій перевірці на відповідність чинному законодавству юридичним відділом апарату міської ради та її виконкому (далі - юридичний відділ). Але це не позбавляє виконавця проекту рішення виконкому продовжити роботу щодо приведення у відповідність до чинного законодавства проекту рішення.
7.2. Проекти рішень виконавчого комітету повинні подаватися до юридичного відділу для візування безпосереднім виконавцем зі всіма первинними документами не пізніше, ніж за 5 днів до проведення засідання виконкому (відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 №108 «Міжгалузеві норми чисельності працівників юридичної служби»). Первинні документи повинні бути пронумерованими. На звороті останньої сторінки первинних документів проставляється кількість сторінок, підпис відповідальної особи та печатка.
7.3. Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:
- перевіряє проект документа на відповідність Конституції України та законів України, іншим актам законодавства, чинним нормативно-правовим актам;
- перевіряє на відповідність вимогам нормо проектувальної техніки, принципам побудови нормативно-правових актів даного виду тощо;
- оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблем;
- перевіряє проект документа на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.
7.4. Начальник юридичного відділу візує проект рішення виконкому за наявності віз керівників
заінтересованих виконавчих органів міської ради, заступників міського голови. При проведенні
перевірки проекту рішення на відповідність чинному законодавству, юридичний відділ вирішує
виключно питання права.
7.5. У разі виявлення невідповідності проекту рішення виконавчого комітету міської ради,
розпоряджень міського голови чи їх окремих положень актам законодавства, юридичний відділ
повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.
7.6. Якщо внесені, до рішень виконавчого комітету, юридичним відділом зауваження не враховано, начальник юридичного відділу, візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання. При цьому, при візуванні проекту рішення, робиться такий запис: «Висновок додається - начальник юридичного відділу», після якого ставиться підпис і дата.
7.7. Проекти рішень із зауваженнями начальника юридичного відділу можуть виноситись на розгляд засідання виконавчого комітету після попереднього розгляду їх міським головою.
7.8. Прийняття нормативного документа без попереднього розгляду юридичним відділом не
допускається.
7.9. Проекти рішень виконкому , які надійшли від виконавчих органів міської ради на перевірку відповідності чинному законодавству до юридичного відділу , підлягають обов'язковій реєстрації в юридичному відділі в журналі обліку перевірки на відповідність чинному законодавству проектів рішень виконкому.

Розділ VIII. Порядок підготовки та прийняття виконавчим комітетом регуляторних актів.

8.1. Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності здійснюється
виконавчим комітетом, виконавчими органами міської ради, міським головою відповідно до Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта».
8.2. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради, які або окремі положення яких спрямовані на
правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами
місцевого самоврядування, до внесення їх на розгляд виконавчого комітету оприлюднюються разом з
аналізом регуляторного впливу з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних,
юридичних осіб, їх об»єднань. Про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання
зауважень і пропозицій розробник цього проекту повідомляє у спосіб, передбачений п.8.3.
Регламенту.
Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:
- визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;
- обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринків механізмів і потребує нормативного регулювання шляхом прийняття відповідного правового акта виконавчим органом місцевого самоврядування, зокрема виконавчим комітетом;
- обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів та розглянути можливість внесення змін до них;
- визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, в тому числі здійснили розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, територіальної громади та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- визначити цілі державного регулювання;
- визначити і оцінити усі прийняті альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин;
- аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;
- описати механізм й заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;
- обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;
- обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, територіальної громади та держави;
- обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторним актом, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;
- оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;
- оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;
- визначити показники результативності регуляторного акта;
- визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
8.3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, визначених розробником цього проекту, або шляхом розміщення на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу
8.4. Обов'язок щодо оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу покладається на розробника проекту.
8.5. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу
підлягають обов'язковому розгляду розробником проекту. За результатами розгляду розробник
проекту повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє
Регуляторні акти прийняті виконавчим комітетом, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.
8.6. Регуляторний акт не може бути прийнятий виконавчим комітетом, якщо наявна хоча б одна з
таких обставин:
- відсутній аналіз регуляторного впливу;
- проект регуляторного акта не був оприлюднений.
8.7. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне
відстеження його результативності.
Відстеження результативності регуляторного акта включає:
- виконання заходів з відстеження результативності;
- підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.
Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.
Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значенням цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.
Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта забезпечується виконавчим органом міської ради, який вніс відповідний регуляторний акт.
Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.
Виконавчий орган міської ради, який вніс відповідний регуляторний акт, готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта та не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту, оприлюднює у спосіб, передбачений п.8.3. регламенту. Діяльність з проведення відстеження результативності регуляторних актів виконавчого комітету міської ради координується відділом економіки та інвестицій управління з питань житлово - комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради
8.8. Виконавчі органи планують свою роботу з підготовки проектів регуляторних актів на наступний
календарний рік та подають їх для узагальнення до відділу економіки та інвестицій управління з
питань житлово - комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та
регулювання земельних відносин Очаківської міської ради не пізніше 01 грудня поточного року.
Відділ економіки та інвестицій управління з питань житлово - комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради на основі отриманих пропозицій готує проект плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчих органів міської ради на наступний рік та подає його на розгляд виконавчому комітету не пізніше 15 грудня поточного року.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування управлінь, відділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.
8.9. Затверджені плани діяльності виконавчих органів ради з підготовки проектів регуляторних актів,
а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, встановленому п.8.3. цього регламенту, не пізніше
як у десятиденний строк після їх затвердження.
8.10. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради, що містять ознаки регуляторного акту,
розробник узгоджує з відділом економіки та інвестицій міської ради управління з питань житлово -
комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради.
8.11. У разі виявлення ознак регуляторного акту у будь-якому проекті рішення виконавчого комітету юридичний відділ апарату міської ради та її виконавчого комітету не пізніше наступного дня після встановлення таких ознак направляє проект до відділу економіки та інвестицій управління з питань житлово - комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради (через відповідального за підготовку проекту) разом з вмотивованим висновком та повідомляє про це розробника проекту.
8.12. Відділ економіки та інвестицій управління з питань житлово - комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради протягом двох робочих днів погоджує проект (якщо він не є регуляторним актом) або надає висновок щодо необхідності проведення регуляторної процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).
8.13. Після отримання висновку щодо необхідності проведення регуляторної процедури розробник протягом 5 робочих днів готує проект рішення про внесення змін до плану розробки регуляторних актів та про розгляд проекту регуляторного акту, яким виконавчий комітет доручає розробнику проекту здійснити заходи, передбачені Законом.
8.14. Візує проект рішення виконавчого комітету про розгляд проекту регуляторного акту керівник виконавчого органу - розробник акту. Далі візує начальник юридичного відділу аппарату міської ради та її виконавчого комітету, начальник відділу економіки та інвестицій управління з питань житлово -комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради, начальник загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян аппарату міської ради та її виконавчого комітету.
Всі етапи регуляторної процедури розробник проекту здійснює лише після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом. Розробник повинен розпочати регуляторну процедуру у порядок, визначений Законом не пізніше, ніж через 5 робочих днів після підписання рішення виконавчого комітету.
8.15. Протягом 3-х робочих днів після дати завершення регуляторної процедури, розробник проекту подає до відділу економіки та інвестицій управління з питань житлово - комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради проект рішення з усіма визначеними Законом документами для висновку щодо правильності проходження процедури. Після виконання усіх визначених Законом умов для прийняття регуляторного акту, проект рішення виконавчого комітету погоджується начальником відділу економіки та інвестицій управління з питань житлово - комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради впродовж двох робочих днів. У випадку порушення чи не виконання умов визначених Законом відділ економіки та інвестицій управління з питань житлово - комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради готує висновки, а виконавчий комітет приймає рішення щодо порушення процедури, проект рішення повертається розробнику на доопрацювання із зазначенням переліку зауважень та дій, необхідних для їх усунення. Строк для доопрацювання не повинен перевищувати 5 робочих днів, окрім випадків необхідності повторного проходження регуляторної процедури. Тоді строк продовжується на терміни, встановлений Законом для відповідних процедур.
8.16. Проект рішення, регуляторна процедура щодо якого проведена в повному обсязі, подається на погодження та вноситься на розгляд виконавчого комітету лише після надання позитивного висновку відділу економіки та інвестицій управління з питань житлово - комунального господарства, архітектури, містобудування, економіки, інвестицій та регулювання земельних відносин Очаківської міської ради і проходить процедуру погодження відповідно до цього Регламенту.

Розділ IX. Порядок підготовки та проведення нарад.

9.1. Міський голова, заступники міського голови, керівники управлінь та відділів виконавчих органів ради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень виконавчого комітету міської ради, проводять наради відповідно до місячного плану заходів, що затверджуються міським головою.
9.2. Дата, час, план проведення нарад міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради, секретарем виконавчого комітету міської ради визначаються ними самостійно.
9.3. На нараді можуть бути розглянуті як заплановані, так і оперативні питання. Термінові питання можуть виноситься на розгляд учасників наради в усній формі.
9.4. Організація проведення нарад у міського голови покладається на заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету та начальника загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету.
9.5. Порядок проведення нарад заступниками міського голови, секретарем виконавчого комітету
визначається ними самостійно за погодженням з міським головою.
Підготовку цих нарад здійснюють управління та відділи, визначені заступниками міського голови та секретарем виконавчого комітету міської ради згідно з тематикою наради.
9.6. Посадові особи (організатори наради), відповідальні за підготовку наради не пізніше як за день до заходу формують порядок денний, список осіб, які запрошуються, готують необхідні інформаційні, статистичні, аналітичні довідки та матеріали для виступу головуючого та реєструють прибуття учасників.
9.7. За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися доручення та розпорядження міського голови.
9.8. Протоколи апаратних нарад у міського голови ведуться посадовими особами місцевого
самоврядування загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської
ради та її виконавчого комітету, оформлюються не пізніше трьох діб після проведення апаратної
наради, підписуються головуючим та розсилаються учасникам наради, управлінням, відділам, іншим
виконавчим органам міської ради та організаціям, які одержали протокольні доручення. Ведення
протоколів галузевих нарад у міського голови та його заступників покладається на відповідні
управління та відділи міської ради, інші виконавчі органи міської ради.
9.9.Офіційне повідомлення засобами масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право давати секретар виконавчого комітету або уповноважена міським головою посадова особа.
9.10. Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису в приміщенні, де проводиться нарада, надається секретарем виконавчого комітету міської ради.
9.11. Апаратні наради проводяться відповідно до плану щопонеділка о 14.00. Учасниками наради є заступники міського голови, секретар міської ради, секретар виконавчого комітету міської ради, керівники управлінь, відділів міської ради, керівники виконавчих органів ради, керівники комунальних служб, підприємств, установ та організацій міста, або особи, які їх заміщають та інші керівники, присутність яких погоджено з міським головою.
9.12. Ведення і оформлення протоколів апаратних нарад, їх облік і зберігання здійснює начальник загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету.
Протоколи оформлюються не пізніше двох днів після проведення наради і підписуються секретарем виконавчого комітету міської ради
9.13. Звітування за виконанням доручень міського голови, наданих на апаратній нараді,
забезпечується загальним відділом, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської
ради та її виконавчого комітету під керівництвом секретаря виконавчого комітету міської ради.

Розділ X. Планування роботи.

10.1. Виконавчий комітет і виконавчі органи міської ради проводять свою роботу згідно з планами, складеними на рік (перспективний ) та поточними (місячними). Планування роботи виконавчого комітету здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності виконавчих органів ради.
10.2. Перспективний план роботи виконавчого комітету міської ради включає основні розділи:

10.2.1. засідання дорадчих органів, постійних і тимчасових комісій виконавчого комітету, наради
10.2.2. календарний план засідань виконавчого комітету міської ради;
10.2.3. основні питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради;
10.2.4. організаційно-масові заходи.
10.3. До перспективного плану роботи виконавчого комітету міської ради в обов'язковому порядку
включаються питання:
- про розгляд проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету та підсумки їх виконання;
- про роботу виконавчих органів міської ради з виконання нормативно-правових актів, рішень виконавчого комітету, розпоряджень, доручень міського голови, здійснення їх власних (самоврядних) та делегованих повноважень;
- про роботу підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста.
10.4. Планування роботи виконавчого комітету здійснюється на основі пропозицій міського голови,
заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету, керівників управлінь, відділів міської
ради та виконавчих органів міської ради. Пропозиції до перспективного плану роботи, погоджені із
заступниками міського голови, секретарем виконавчого комітету подаються загальному відділу,
організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету не
пізніше ніж за місяць до початку року.
10.5. Загальний відділ, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету на основі поданих пропозицій і за узгодженням секретаря виконавчого комітету міської ради складає проект перспективного плану роботи виконавчого комітету та візується заступниками міського голови. Проект рішення вносить на розгляд виконавчого комітету не пізніше ніж за 15 днів до початку року.
10.6. З метою деталізації плану на рік та врахування питань, що виникають у ході діяльності виконавчого комітету, міським головою щомісячно затверджується місячний план основних організаційних заходів. План основних заходів виконавчого комітету міської ради формується за дорученням секретаря виконкому міської ради, загальним відділом, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету до 25 числа кожного місяця, що передує плановому, за пропозиціями керівників управлінь, відділів міської ради та виконавчих органів міської ради, погоджених заступниками міського голови, яким вони підпорядковані /відповідно до розподілу обов'язків/ та затверджується міським головою.
10.7. Всі заплановані заходи мають визначені дати, час, місце проведення та прізвище відповідальної за їх проведення посадової особи.
10.8. У випадках, якщо заходи, передбачені планом роботи виконавчого комітету із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, або намічене питання не може бути своєчасно внесено на розгляд виконавчого комітету, проінформувати про це секретаря виконавчого комітету Очаківської міської ради не менш ніж за місяць до запланованої дати.
10.9. Додаткові /позапланові/ питання включаються до затверджених основних заходів за згодою міського голови.
Виключення з плану основних заходів питань здійснюється за дозволом міського голови на підставі службових записок.
10.10. Відповідальність за своєчасність подання пропозицій до поточного плану основних організаційних заходів виконавчого комітету міської ради на місяць та контроль за їх виконанням покладається на керівників виконавчих органів ради. Контроль за виконанням основних заходів виконкому міської ради здійснюється секретарем виконавчого комітету міської ради.
10.11. Один примірник затвердженого місячного плану передається до загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету , другий надається секретарю виконавчого комітету для забезпечення контролю за його виконанням.

Розділ XI. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням.

11.1.Організація роботи з документами у виконавчому комітеті міської ради здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в міських органах виконавчої влади Миколаївської області, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери їх управління, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 лютого 2012р. №55-р.
11.2.Відповідальність за організацію виконання документів несуть заступники міського голови, секретар виконавчого комітету міської ради /згідно з розподілом обов'язків/, керівники управлінь, відділів міської ради та інших виконавчих органів.
11.3. Прийом документів, контроль їх проходження та виконання, оформлення справ та ведення архіву здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства та номенклатури справ.
11.4. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.
Обов'язковому контролю підлягають виконання законів України, указів, розпоряджень Президента України, постанов і розпорядження Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Миколаївської облдержадміністрації /у делегованих державою повноважень/, запитів і звернень депутатів усіх рівнів, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.
11.5. Контроль за виконанням законодавчих актів, розпоряджень міського голови, рішень виконкому
міської ради здійснюється шляхом:
- постановки конкретних завдань керівництвом виконкому міської ради на попередньому розгляді;
- своєчасного доведення завдань до виконавців;
- своєчасного видання відповідних розпорядчих документів, направлення відповідей;
- періодичної перевірки контрольних термінів виконання;
- аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання в цілому або окремо поставлених ними завдань;
- систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;
- періодичної перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;
- розгляду звітів виконавців на засіданнях виконкому, на нарадах у міського голови, секретаря виконавчого комітету /відповідно до розподілу обов'язків/ з виконання поставлених завдань.
11.6. Організація роботи з документами та контроль за ходом виконання актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації здійснюються в такому порядку:
11.6.1. Прийом документів, їх реєстрація, оформлення справ та ведення архіву забезпечує загальний відділ, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету, організація цієї роботи здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства та номенклатури справ. Контроль за виконанням цих документів здійснюється після передачі документів з загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету /приймальня/ та реєстрації в журналі посадовою особою відділу контролю та кадрової роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету.
11.6.2. Відповідальність за виконання актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень міського голови несе безпосередньо посадова особа, якій міський голова доручив виконання документа.
Контроль за терміном виконання доручень покладається на відділ контролю та кадрової роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету.
Зняття з контролю здійснюється міським головою на підставі відповідного звіту шляхом видання відповідного розпорядження міського голови.
11.6.3. Відповідальність за виконання рішень виконкому міської ради, доручень, розпоряджень
несуть посадові особи, зазначені в цих документах.
Контроль за терміном виконання рішень виконкому міської ради покладається на відділ контролю та кадрової роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету.
11.6.4. Відповідальність за виконання протокольних доручень, даних під час нарад у міського голови, заступників міського голови, секретаря виконавчого комітету несе посадова особа, якій дано конкретне доручення зазначене в протоколі.
11.6.5. У разі проведення нарад, засідань з керівниками управлінь, відділів міської ради та інших виконавчих органів міської ради відповідальність за виконання протокольних доручень несе керівник, який проводив нараду, він же контролює їх виконання.
11.6.6. Відповідальність за виконання доручень, зазначених у резолюції міського голови на вхідних документах, несе безпосередньо посадова особа згідно з резолюцією.
11.6.7. Відповідальність за виконання разових доручень міського голови несе безпосередньо особа, якій дано доручення.
11.6.8. Посадова особа, яка відповідає за виконання документа, визначається у тексті цього документа або у резолюції на ньому.
Якщо документ виконується кількома особами, відповідальність за організацію виконання є особа, зазначена в переліку відповідальних першою.
11.6.9. Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених завдань, підготовлені
згідно з контрольними термінами, подаються міському голові, його заступникам /відповідно до
розподілу обов'язків/ або секретарю виконавчого комітету не пізніше ніж у дводенний термін,
визначений актом законодавства, розпорядженням голови облдержадміністрації.
11.6.10. При необхідності перенесення терміну виконання доручення заступники міського голови,
секретар виконавчого комітету, які відповідно до розподілу обов'язків несуть відповідальність за
стан справ у цій сфері діяльності, не пізніше, як за добу до закінчення терміну подають на ім'я
міського голови доповідну записку з обґрунтуванням причин та пропозиціями щодо встановлення
нового терміну.
11.6.11.Контроль за виконанням організаційно-розпорядчих документів та доручень здійснюється шляхом перевірки своєчасного отримання від виконавців довідок, листів, інших інформаційних матеріалів телефонограм, факсом чи електронним зв'язком.
11.6.12. Документ вважається виконаним, якщо виконано всі пункти доручень і завдань.

Розділ XII. Кадрова робота.

12.1. Організація кадрової роботи у виконавчому комітеті міської ради здійснюється на підставі діючого законодавства, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, методичних вказівок Національного агентства України з питань державної служби, з урахуванням розпоряджень голови Миколаївської облдержадміністрації, відповідно до щомісячних планів основних заходів виконавчого комітету міської ради.
12.2. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом конкурсного відбору або іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Прийняття працівників на роботу до виконавчого комітету міської ради на посади, які не віднесені до категорії посадових осіб місцевого самоврядування та звільнення їх з роботи, здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України.
12.3. Особи, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, складають присягу Посадової особи місцевого самоврядування і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, а також документ про ознайомлення із правилами етичної поведінки державних службовців, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 65, відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади».
12.4. Відповідно до Порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування, в управліннях, відділах міської ради, його виконавчих органах створюється кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду і затвердженню на відповідних рівнях та у визначеному порядку.
З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.
З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву або посадових осіб місцевого самоврядування, які претендують на заняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах в управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради.
12.5. Перевагу для зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування мають особи,
зараховані до кадрового резерву, які проявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій
кваліфікаційний рівень.
Без конкурсного відбору за рішенням міського голови, керівника управління, іншого виконавчого органу Очаківської міської ради можуть бути переведені на більш високі посади посадові особи місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
12.6. З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого самоврядування один раз на чотири роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов'язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, що затверджуються міським головою. Порядок проходження атестації посадовими особами місцевого самоврядування визначений Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001р. №1440 (із змінами, внесеними згідно постанови Кабінету Міністрів від 21.05.2009р. №518) «Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування». Згідно з діючим законодавством у період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов'язків у порядку, визначеному міським головою.
12.7. Виконавчий комітет Очаківської міської ради розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, відзнаками Кабінету Міністрів України та Головного управління державної служби України, міський голова видає розпорядження щодо нагородження Почесною грамотою міської ради та Почесною грамотою виконкому міської
ради.
12.8. На кожного працівника, прийнятого в управляння, відділи міської ради та виконавчі органи, оформляється згідно зі встановленими вимогами особова справа, формування та ведення якої здійснюється начальником відділу контролю та кадрової роботи апарату міської ради та її виконавчого комітету.
12.9. Вирішення питання надання відгулів за чергування у вихідні дні надається протягом ближчих 10 днів, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється міським головою за узгодженням з безпосередніми керівниками за підпорядкованістю.
В апараті Очаківської міської ради та виконавчих органах Очаківської міської ради ведеться табельний облік робочого часу його працівників.
12.10. Підписаний виконавцем (начальником відділу або підрозділу) табель обліку робочого часу
здається у відділ бухгалтерського обліку та звітності до 25 числа кожного місяця.
12.11. Чергування у виконкомі міської ради у вихідні і святкові дні здійснюється заступниками міського голови, секретарем виконкому за окремим графіком згідно з розпорядженням міського голови.
12.12. Щороку до 20 грудня начальник відділу контролю та кадрової роботи апарату Очаківської міської ради та її виконавчого комітету складає графік щорічних відпусток на наступний календарний рік згідно з Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
12.13. Час власної відпустки керівники виконавчих органів міської ради погоджують із заступниками міського голови за підпорядкованістю.
12.14. Керівники відділів апарату Очаківської міської ради погоджують графіки власної відпустки та відпусток своїх працівників з секретарем виконавчого комітету міської ради.
12.15. Зведений графік щорічних відпусток працівників апарату Очаківської міської ради та
виконавчих органів міської ради на календарний рік затверджується міським головою не пізніше 10
січня поточного року і доводиться до відома присутніх.
12.16. Графіки щорічних відпусток працівників виконавчих органів міської ради, що є юридичними особами, затверджуються керівниками цих органів.
12.17. Заяви про надання щорічних відпусток працівниками апарату Очаківської міської ради візуються керівниками цих відділів, після чого направляються секретарю виконкому міської ради. Після погодження заяв про надання щорічних відпусток у безпосередніх керівників, заяви візуються міським головою.
Заяви керівників відділів апарату виконкому Очаківської міської ради та її виконавчого комітету візуються секретарем виконавчого комітету безпосередньо.
12.18. Заяви працівників виконавчих органів Очаківської міської ради візують керівники цих органів і
відпрацьовують їх кадрові служби та відділи бухгалтерського обліку та звітності. При цьому заяви
керівників виконавчих органів візують заступники міського голови за підпорядкованістю.

 Розділ XIII. Організація прийому громадян, розгляд звернень громадян.

13.1. Прийом громадян здійснюється міським головою, заступниками міського голови, секретарем
виконкому міської ради згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського голови. Прийом
громадян здійснюється також в управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради
згідно з відповідними графіками прийому, які затверджуються керівниками органів.
13.1.1. Попередній запис та прийом до міського голови здійснюється головним спеціалістом
загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її
виконавчого комітету
Заступники міського голови, секретар міської ради, секретар виконавчого комітету міської ради здійснюють прийом самостійно.
13.1.2. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструють та оформляють у вигляді карток
особистого прийому встановленого зразка.
13.2. Пропозиції, заяви, скарги громадян, що надходять до виконавчого комітету міської ради, розглядаються в терміни, визначені Законом України «Про звернення громадян» та відповідними указами Президента України.
13.3. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян здійснюється міським головою, заступниками міського голови /згідно з розподілом обов'язків/, секретарем виконавчого комітету, секретарем міської ради.
13.4. Діловодство зі звернень громадян ведеться у виконавчому комітеті міської ради окремо від інших видів діловодства і покладається на загальний відділ, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету згідно з Інструкцією з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 та постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян».
13.5. Головний спеціаліст загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету здійснює попередній розгляд та реєстрацію звернень. На кожне звернення оформляється єдина реєстраційна контрольна картка. Надає матеріали звернень міському голові.
13.6. Всі звернення на наступний день передаються на виконання до управлінь, відділів міської ради та виконавчих органів міської ради, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань згідно з резолюцією міського голови.
Оригінали звернень громадян, в яких порушені питання, що мають бути розглянуті на засіданні виконкому, засіданнях сесії міської ради, зберігати в протоколах відповідних засідань (протоколи засідань сесій та виконавчого комітету зберігаються 75 років) .
Відповідальність за своєчасне надання відповідей громадянам на їх звернення до міського голови несе посадова особа, яка одержала відповідне доручення згідно з резолюцією.
У разі, коли доручення виконується кількома виконавцями, відповідальним за організацію виконання є виконавець, який у резолюції зазначений першим.
Доручення вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішено та про це надано відповідь.
13.7. Контроль за термінами виконання та повноту наданих відповідей по дорученням міського
голови щодо пропозицій, заяв і скарг громадян здійснюється головним спеціалістом загального
відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету,
вносить пропозиції щодо зняття звернення з контролю або продовження терміну виконання
документа до остаточного вирішення порушеного питання., здійснює щоденний консультативний
прийом громадян.
13.8. Головний спеціаліст загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату
міської ради та її виконавчого комітету здійснює вивчення звернень громадян, що надійшли до
виконкому міської ради, причин, що їх породжують, готує щоквартальний статистичний звіт про стан
розгляду звернень громадян до 5 числа місяця, наступного за звітним та надає його міському голові й
направляє до відділу роботи із зверненнями громадян апарату Миколаївської облдержадміністрації.
13.9.Звернення громадян з питань, що не належать до компетенції міської ради та її виконавчих
органів, направляються на розгляд іншим органам, підприємствам, організаціям, установам
незалежно від форм власності, об»єднанням громадян тощо за належністю.
13.10. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а
також таке, по якому не має змоги встановити авторство вважається анонімним і розгляду не
підлягає.
13.11. Матеріали звернень є документами для службового користування. Не допускається
розголошення одержаних із звернень відомостей, якщо це зачіпає права та законні інтереси громадян.
13.12.Рішення про відмову у задоволенні вимог викладених у зверненні (заяві), доводиться до відома
громадянина у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів
відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
13.13. Звернення громадян, які мають надані законодавством пільги, розглядаються першочергово.
13.14. Питання про стан роботи із зверненнями громадян розглядається на апаратних нарадах при міському голові і на засіданнях виконавчого комітету щоквартально.

Розділ ХIV.Порядок використання фірмових бланків

14.1.Для документування розпорядчої діяльності, написання ділових паперів, листів тощо виконавчим комітетом та міським головою використовуються фірмові бланки: «Очаківська міська рада Виконавчий комітет»; «Очаківський міський голова»;
«Рішення виконавчого комітету Очаківської міської ради»; «Розпорядження міського голови».
14.2. Фірмові бланки «Очаківська міська рада Виконавчий комітет» та «Очаківський міський голова», мають бути пронумерованими і є документами особливого обліку, нумеруються по рокам і дійсні на строк повноважень виконкому та міського голови. Зберігаються у загальному відділі, організаційної роботи та звернень громадян апарату Очаківської міської ради та її виконавчого комітету. Персональна відповідальність за їх облік покладається на начальника загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету, а їх використання на посадових осіб, яким вони видаються.
Зіпсовані бланки обов'язково повертаються до загального відділу з поясненням причин зіпсування та у міру накопичення (не рідше одного разу на рік) знищуються начальником загального відділу, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету за актом. 14.3.Фірмові бланки «Розпорядження міського голови», «Рішення виконавчого комітету Очаківської міської ради» є бланками загального користування і вільного доступу для всіх посадових осіб міської ради .
14.4.Усі вихідні фірмові бланки нумеруються в загальному відділі, організаційної роботи та звернень громадян апарату міської ради та її виконавчого комітету.

14.5.Виконавчі органи міської ради можуть виготовляти свої фірмові бланки (якщо їх використання за рік перевищує 200 одиниць); право їх підпису мають тільки їх керівники, у разі їх відсутності — особи, які їх заміщують.
Персональна відповідальність за їх облік і використання покладається на керівників відповідних виконавчих органів міської ради.

Розділ XV. Взаємовідносини виконавчого комітету міської ради з органами державної виконавчої влади вищого рівня, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, об»єднаннями громадян і
політичними партіями.
14.1. Взаємовідносини виконавчого комітету міської ради з органами державної виконавчої влади вищого рівня, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, об'єднаннями громадян і політичними партіями здійснюються в установленому чинним законодавством порядку з метою забезпечення належного виконання покладених завдань
14.2. Виконавчий комітет забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики щодо підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території.
14.3.Виконавчий комітет міської ради не втручається в господарську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених чинним законодавством.
14.4. Виконавчий комітет взаємодіє з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об»єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав цих об'єднань громадян.

Розділ XVI. Взаємодія з громадськістю.

15.1. Робота виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів ради є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.
15.2. Виконавчий комітет інформує громадськість про свою діяльність.
15.3. Висвітлення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється в
порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

57508, Миколаївська обл, м.Очаків, вул.Соборна, 7а
тел. +38 05154 3-10-20, +38 05154 3-04-96 
e-mail: ochakiv-rada@ukr.net

Офіційна сторінка у Facebook : 

https://www.facebook.com/ochakiv.rada.gov.ua

 

Перегляди статей
875555